CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc mã vạch PB-2752

Đầu đọc mã vạch PB-2752-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>M&ocirc; tả sản phẩm<br /> </strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Đồng hồ thạch anh gắn trong.</li> <li>C&oacute; bộ cảm biến để nhận biết v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho hệ thống b&aacute;o động khi m&aacute;y bị gỡ tr&aacute;i ph&eacute;p.</li> <li>Sử dụng nguồn DC 12V.</li> <li>Nhớ được 6.000 dữ kiện thẻ v&agrave; 9.999 truy cập của nh&acirc;n vi&ecirc;n với 32 v&ugrave;ng thời gian.</li> <li>Bộ pin c&oacute; thể sử dụng được 10 năm (d&ugrave;ng cho đồng hồ v&agrave; lưu trữ dữ liệu).</li> <li>C&oacute; bộ vi xử l&yacute; c&ugrave;ng với CMOS tiết kiệm năng lượng.</li> <li>Giao diện RS-232C/RS-422/RS-485, c&oacute; thể kết nối tối đa 160 thiết bị đọc thẻ với 1 m&aacute;y vi t&iacute;nh qua bộ điều khiển v&agrave; chuyển đổi t&iacute;n hiệu PCP-832-xx.</li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">&nbsp;<br /> <strong>Đặc điểm kỹ thuật :<br /> </strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td width="163" style="border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><b><span style="font-size: 10pt;">Đọc</span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>thẻ</span></span></b></div> </td> <td width="475" style="border-color: black black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-top-width: 1pt; border-top-style: solid; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Sử dụng m&atilde; vạch code 39</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; M&agrave;n h&igrave;nh</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Tinh thể lỏng với ma trận 16 x 2 d&ograve;ng, hiển thị ng&agrave;y giờ, số thẻ, c&aacute;c th&ocirc;ng</span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;b&aacute;o hệ thống, v.v...</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; M&atilde; th&ocirc;ng quan</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;C&oacute; thể lập tr&igrave;nh bằng bộ mật m&atilde; 4 k&yacute; số cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; C&agrave;i đặt kiểm s&oacute;at</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;8 ph&iacute;m lựa chọn chức năng v&agrave; 10 chức năng lập tr&igrave;nh hệ thống ẩn.</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Lịch ph&acirc;n c&ocirc;ng</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;144 bộ lịch c&oacute; thể lập tr&igrave;nh (6 bộ lịch cho mỗi giờ)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Tốc độ truyền</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;4800bps,N,8,1 (optional for 300~19200bps)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Nguồn</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;12V DC</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Nhiệt độ</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;0 C ~ 50 C</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Độ ẩm</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;20%~90% RH, Kh&ocirc;ng đọng sương</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; K&iacute;ch thước</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;156(L)x 123(W)x 42(H)mm</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Trọng lượng</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;1kg 5%</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Xuất xứ</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: center; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Đ&agrave;i Loan</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="163" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 1.7in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Bảo h&agrave;nh</b></span></span></div> </td> <td width="475" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 4.95in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: center; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">12 th&aacute;ng</span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123