CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc thẻ cảm ứng PP- 6750

Đầu đọc thẻ cảm ứng PP- 6750-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">D&ograve;ng sản phẩm PP-6750 cung cấp đầy đủ c&aacute;c t&iacute;nh năng ưu việt cho hệ thống kiểm so&aacute;t cửa, hỗ trợ hoạt động độc lập hoặc trực tuyến, c&oacute; thể hoạt động trong hệ thống mạng th&ocirc;ng qua bộ chuyển đổi TCP/IP th&iacute;ch hợp. Hầu hết c&aacute;c th&ocirc;ng số hệ thống, c&aacute;c lịch biểu truy cập c&aacute; nh&acirc;n, c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh trạng hệ thống đều c&oacute; thể truy vấn v&agrave; thiết lập trực tiếp tr&ecirc;n m&aacute;y hoặc nạp l&ecirc;n / tải về với m&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n. Thiết bị cũng c&oacute; thể được n&acirc;ng cấp để hỗ trợ đến 15.000 người v&agrave; lưu trữ đến 32.000 sự kiện (mức chuẩn 8.000 người v&agrave; 6.000 sự kiện).</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>T&iacute;nh năng:</strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Thiết kế 3 trong 1: Đầu đọc thẻ cảm ứng / Kiểm so&aacute;t cửa / Chấm c&ocirc;ng; C&oacute; thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n.</li> <li>T&iacute;ch hợp sẵn ng&otilde; điều khiển Wiegand để kết nối với đầu đọc phụ c&oacute; chức năng chống truy cập ngược, c&oacute; thể c&agrave;i đặt chức năng n&agrave;y theo 24/36/48 giờ.</li> <li>Bộ nhớ tĩnh 256 Kbs chứa được 6.000 số thẻ v&agrave; 8.000 dữ kiện (c&oacute; thể mở rộng đến 04 Mbs d&ugrave;ng cho 15.000 số thẻ v&agrave; 32.000 dữ kiện). M&atilde; số thẻ từ 6 &ndash; 10 k&yacute; số cộng với 04 k&yacute; số cho m&atilde; PIN. Bộ nhớ c&ograve;n lưu trữ lịch biểu thời gian truy cập, m&atilde; số nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; t&ecirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n.</li> <li>Chế độ hoạt động: 1. Chỉ đọc thẻ; 2. Đọc thẻ c&ugrave;ng với m&atilde; PIN; 3. Nhập m&atilde; (m&atilde; số thẻ v&agrave; m&atilde; PIN); 4. Tự động chuyển chế độ theo v&ugrave;ng thời gian; 5. Chế độ ri&ecirc;ng theo từng c&aacute; nh&acirc;n (t&ugrave;y chọn, phải đặt h&agrave;ng); 6. Truy cập tự do.</li> <li>M&atilde; số thẻ c&oacute; thể nhập/x&oacute;a/truy vấn bằng c&aacute;ch nhập đơn, nhập cả khối; hoặc bằng c&aacute;ch đọc v&agrave; nhớ; hoặc nạp từ m&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n.</li> <li>M&agrave;n h&igrave;nh tinh thể lỏng (LCD), ma trận 2 d&ograve;ng x 16 k&yacute; tự hiển thị c&aacute;c th&ocirc;ng số của hệ thống v&agrave; lịch biểu truy cập c&aacute; nh&acirc;n khi c&agrave;i đặt hoặc truy vấn, hiển thị ng&agrave;y giờ, m&atilde; c&ocirc;ng việc, t&ecirc;n c&ocirc;ng việc, t&ecirc;n giao dịch, số đếm bộ nhớ, m&atilde; số thẻ, m&atilde; số nh&acirc;n vi&ecirc;n, t&ecirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n&hellip;</li> <li>C&aacute;c th&ocirc;ng số hoạt động của thiết bị c&oacute; thể lập tr&igrave;nh trực tiếp từ b&agrave;n ph&iacute;m hoặc tải l&ecirc;n từ th&ocirc;ng số thiết lập trong phần mềm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n.</li> <li>Phần mềm c&oacute; thể điều khiển tối đa 160 thiết bị th&ocirc;ng qua bộ điều khiển v&agrave; chuyển đổi PCP832-XX. C&oacute; thể l&ecirc;n đến h&agrave;ng ng&agrave;n thiết bị với bộ chuyển đổi t&iacute;n hiệu mạng PC-T100 (TCP/IP converter) d&ugrave;ng trong mạng m&aacute;y t&iacute;nh.</li> <li>C&oacute; thể lập tr&igrave;nh cho 168 lịch b&aacute;o c&ograve;i.</li> <li>B&agrave;n ph&iacute;m lu&ocirc;ng kh&oacute;a bằng m&atilde; Master.</li> <li>Chống truy cập ngược v&agrave; đọc thẻ nhiều lần trong khoảng từ 1 đến 9 ph&uacute;t.</li> <li>C&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o lỗi từ thiết bị: PIN error (sai m&atilde; PIN), card number error (sai m&atilde; số thẻ), invalid card (thẻ kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu lực), time zone mismatch (truy cập kh&ocirc;ng đ&uacute;ng lịch), door monitoring time too long (mở cửa qu&aacute; l&acirc;u).</li> <li>Th&ocirc;ng b&aacute;o &ldquo;Full 99%&rdquo; tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh khi bộ nhớ gần đầy.</li> <li>C&aacute;c t&ugrave;y chọn chức năng: tắt mở điều khiển b&aacute;o động, kiểm so&aacute;t tuần tra, kiểm tra thẻ c&ograve;n hiệu lực, điều khiển cửa.</li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>Đặc điểm kỹ thuật :<br /> </strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td width="255" valign="top" style="border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Model No.</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: black black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-top-width: 1pt; border-top-style: solid; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">PP-6750</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Kiểu</span></span></div> </td> <td width="178" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 133.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">6750N</span></span></div> </td> <td width="192" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 2in; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">6750P</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Khoảng c&aacute;ch đọc</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">5-20 cm</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Tần số hữu dụng</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">125KHz / ASK</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Dung lượng bộ nhớ</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">256KByte NVRAM (expandable up to 4MB)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Giao diện</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">RS-232C or RS-422 or RS-485. Web-based networking, 10/100Mbps auto-sensing (TCP/IP converter PC-T100)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Tần số truyền</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">300-115,200 bps, N,8,1 (default 4,800 bps)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">M&atilde; số thẻ/dữ kiện</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">8,000 card holders / 6,000 events (256KB)<br /> 15,000 card holders / 32,000 events (4MB)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="128" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 95.75pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" rowspan="2"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Lịch biểu</span></span></div> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="128" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 95.75pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Time &amp; Attendance</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">8&nbsp;lịch biểu c&aacute; nh&acirc;n, 8 lịch biểu tự động</span></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="128" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 95.75pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Access Control</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">8&nbsp;lịch biểu c&aacute; nh&acirc;n, 8 lịch biểu tự động</span></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Ng&otilde; v&agrave;o</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">3 ng&otilde; v&agrave;o cho đầu đọc phụ, n&uacute;t bấm, gi&aacute;m s&aacute;t cửa, cảm biến</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Ng&otilde; ra</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">5 ng&otilde; ra cho điều khiển cửa, b&aacute;o động, ng&otilde; ra m&aacute;y in, cảm biến gỡ m&aacute;y, v&agrave; c&ograve;i b&aacute;o</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">M&agrave;n h&igrave;nh</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Tinh thể lỏng, ma trận 2 d&ograve;ng x 16 k&yacute; tự</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Gi&aacute; đỡ</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Bằng nhựa phẳng, chống thấm nước</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Chất liệu vỏ, m&agrave;u sắc</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Nhựa ABS, m&agrave;u x&aacute;m đen</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">B&agrave;n ph&iacute;m</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">4 x 3 ph&iacute;m, chống thấm nước</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Đ&egrave;n chỉ thị</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Đ&egrave;n chuyển m&agrave;u (đỏ/xanh l&aacute;) v&agrave; đ&egrave;n m&agrave;u hổ ph&aacute;ch; c&ograve;i b&aacute;o đa &acirc;m.</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Nguồn sử dụng</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">12V DC, 150 mA</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Nhiệt độ hoạt động</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">0&deg;C ~ 55&deg;C</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Độ ẩm</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">10%~90% RH, kh&ocirc;ng đọng sương</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">K&iacute;ch thước</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">137mm(L) x 85mm(W) x 29mm(H)</span></span></span></div> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Trọng lượng</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">340g &plusmn; 5%</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Xuất xứ</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Đ&agrave;i Loan</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="255" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 191.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Bảo h&agrave;nh</span></span></div> </td> <td width="370" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 277.4pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;" colspan="2"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">12 th&aacute;ng</span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123