CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc thẻ cảm ứng PP5707

Đầu đọc thẻ cảm ứng PP5707-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>T&iacute;nh năng</strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Hệ thống quản l&yacute; ra v&agrave;o sử dụng thẻ cảm ứng hoặc ph&iacute;m bấm</li> <li>Dễ d&agrave;ng lắp đặt ở cả hai ph&iacute;a trong hay ngo&agrave;i cửa.</li> <li>Đầu đọc thẻ cảm ứng kết nối qua cổng Wiegand</li> <li>C&oacute; thể kết nối với c&ograve;i b&aacute;o động để ngăn chận việc x&acirc;m nhập tr&aacute;i ph&eacute;p.</li> <li>C&oacute; thể lập tr&igrave;nh cho thời gian mở cửa, thử nghiệm v&agrave; b&aacute;o động.</li> <li>Đọc thẻ ở khoảng c&aacute;ch 5 -10 cm</li> <li>Bộ nhớ trong chứa 3000 thẻ v&agrave; c&oacute; thể mờ rộng đến 9.999 thẻ cho chức năng quản l&yacute; ra v&agrave;o.</li> <li>Đầu đọc cảm ứng Pegasus c&oacute; thể đọc c&aacute;c loại thẻ chip EM Pegasus PG-PROXC-DVP/44, PG-PROX-DVX/44 proximity card v&agrave; PG-PROXKEY-D/44 proximity keyfob ...</li> <li>Đ&egrave;n LED hiển thị t&igrave;nh trạng của m&aacute;y</li> <li>Với CPU c&oacute; chức năng cảnh b&aacute;o ngăn chặn sự cố.</li> <li>T&ugrave;y chọn một trong bốn chế độ hoạt động: Chỉ đọc thẻ; Nhập m&atilde; mở cửa bằng tay; Đọc thẻ kết hợp với m&atilde; mở cửa; Đọc thẻ hoặc nhập m&atilde; mở cửa.</li> <li>Thời gian nhả cửa, thời gian gi&aacute;m s&aacute;t cửa, thời gian ph&aacute;t lệnh b&aacute;o động v&agrave; số lần thử sai (khi c&oacute; người cố gắng d&ugrave;ng thẻ kh&ocirc;ng hợp lệ để mở cửa) c&oacute; thể được lập tr&igrave;nh từ 1 đến 98 đơn vị thời gian.</li> <li>C&oacute; thể sử dụng n&uacute;t bấm mở cửa khẩn cấp.</li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>Ứng dụng:</strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">Điều khiển cửa kh&ocirc;ng cần kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh (cửa đơn) hoặc hệ thống nhiều cửa đơn điều khiển tập trung th&ocirc;ng qua bộ điều khiển PC-1037.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> &nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">&nbsp;<b>Đặc điểm kỹ thuật:</b></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td width="157" style="border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><b>&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Vỏ ngo&agrave;i</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: black black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-top-width: 1pt; border-top-style: solid; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; Nhựa ABS, kh&ocirc;ng thấm nước</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Khoảng c&aacute;ch đọc</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; up to 10 cm</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Nhiệt độ</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; -10&deg;C ~ 55&deg;C</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Độ ẩm</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; 20%~90% RH, kh&ocirc;ng đọng sương</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Nguồn hoạt động</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; 12 V DC</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; Tần số hoạt động</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; 125 KHz</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Giao diện</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;RS-485, RS-232, RS-422, Wiegand</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp; K&iacute;ch thước</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; 116 (L) x 76(W) x 13(H) mm</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Trọng lượng</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp; 210g&plusmn;5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Xuất xứ</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: center; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Đ&agrave;i Loan</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="157" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 117.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Bảo h&agrave;nh</b></span></span></div> </td> <td width="282" style="border-color: rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: center; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">12 th&aacute;ng</span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123