CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc thẻ MIFARE PP-6750V

Đầu đọc thẻ MIFARE PP-6750V-smartcartd3d.com.vn
<div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">PP-6750V l&agrave; một terminal ghi thời gian th&ocirc;ng minh được thiết kế đ&aacute;p ứng c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c nhau về chấm c&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t v&agrave;o ra, kiểm so&aacute;t thang m&aacute;y &amp; c&aacute;c y&ecirc;u cầu bảo mật ARM/DISARM</span></span></span>.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Mỗi terminal c&oacute; thể hoạt động đọc lập đơn giản hoặc th&ocirc;ng qua thiết bị PC/internet adapter PC-T100 để thực hiện hệ thống truy nhập đa cửa. &nbsp;Terminal ghi thời gian bao gồm gần như tất cả c&aacute;c chức năng cần thiết cho việc ghi lại thời gian v&agrave; kiểm so&aacute;t truy nhập với c&aacute;c chức năng được lập lệnh thực hiện bằng tay hoặc PC phong ph&uacute; cũng như việc vận h&agrave;nh th&acirc;n thiện được lập lệnh cho thao t&aacute;c vận h&agrave;nh bằng tay</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;"> </span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><b>T&iacute;nh Năng</b></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp;</b></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="color: black;">Cho ứng dụng ghi thời gian:</span></b></span></span></div> <ul> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Cơ chế vận h&agrave;nh thời gian thực hoặc batch t&ugrave;y chọn</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">79 m&atilde; t&aacute;c vụ, t&ecirc;n t&aacute;c vụ được định nghĩa bởi PC</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Số nhận dạng ID 8 digits cho việc ghi thời gian chấm c&ocirc;ng</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Tổng cộng 192 lịch biểu cảnh b&aacute;o (8 lịch biểu/giờ)</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Thu thập dữ liệu bởi thời gian thực hoặc lần lượt từng sự kiện hoặc massive block dump</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Dung lượng cao với số thẻ 8 digits</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">M&agrave;n h&igrave;nh LCD 16*2 d&ograve;ng với 8 digits thể hiện năm, th&aacute;ng, ng&agrave;y, tuần, bộ đếm thời gian &amp; sự kiện</span></span></span></li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="color: black;">Cho ứng dụng kiểm so&aacute;t v&agrave;o ra:</span></b></span></span></div> <ul> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Th&ocirc;ng số hệ thống v&agrave; bản đồ truy&nbsp;nhập c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể được download bởi PC hoặc được lập tr&igrave;nh bằng tay th&ocirc;ng qua bộ ph&iacute;m.</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Bản đồ truy nhập c&aacute; nh&acirc;n bao gồm số ID thẻ, t&ecirc;n v&agrave; số nh&acirc;n vi&ecirc;n, PIN v&agrave; T&igrave;nh trạng v&ugrave;ng thời gian, ng&agrave;y hết hạn v&agrave; chế độ chống truy nhập một chiều Anti-passback</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Cơ chế đa vận h&agrave;nh tuyệt vời :(1) Chỉ d&ugrave;ng thẻ (2) Thẻ + PIN (3)Chỉ d&ugrave;ng PIN (4)Số Thẻ+PIN (5)Ra v&agrave;o tự do (6) Cơ chế vận h&agrave;nh tự động theo v&ugrave;ng thời gian.</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Tất cả c&aacute;c cơ chế vận h&agrave;nh với PIN được hỗ trợ bởi chức năng bắt buộc t&ugrave;y chọn Cũng vậy, bộ ph&iacute;m được kh&oacute;a để trở n&ecirc;n dump</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Bản đồ truy nhập c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể được chỉnh sửa bởi d&atilde;y kh&oacute;a, th&ecirc;m hoặc hủy thẻ bởi PC kết nối online hoặc bằng tay</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Ph&acirc;n loại dữ liệu batched c&oacute; điều kiện&nbsp;hoặc&nbsp;ph&acirc;n loại trực tiếp t&ugrave;y chọn, v&agrave; in c&aacute;c&nbsp;sự kiện th&ocirc;ng qua giao diện serial&nbsp;output&nbsp;</span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">Với hệ thống nhả cửa, kiểm so&aacute;t giữ cửa, thời gian cảnh b&aacute;o đột nhập, v&agrave; thử lỗi ho&agrave;n hảo</span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Hỗ trợ kiểm so&aacute;t truy nhập thang m&aacute;y &nbsp;<b>8/24/48/64/96<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b>tầng</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Chống truy nhập một chiều, ph&acirc;n v&ugrave;ng thời gian.</span></span></span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">C&oacute; thể dump tất cả bản đồ c&aacute; nh&acirc;n trong hệ thống bằng một PC hoặc bằng c&acirc;u lệnh thực hiện bằng tay</span></span></span></li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><b>Đặc tả kỹ thuật</b></span></span></div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td width="175" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 131.4pt; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">K&iacute;ch thước</span></span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-top-width: 1pt; border-top-style: solid; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">137(L) x 85(W) x 29(H)mm</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Trọng lượng</span></span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">340g&plusmn; 5%</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Nguồn cấp</span></span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">DC 12V&plusmn;10%, 80mA~100mA(kh&ocirc;ng gồm nguồn cấp cho kh&oacute;a &amp; thiết bị cảnh b&aacute;o)</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Tốc độ truyền</span></span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Mặc định 9,600 bps N,8,1(2,400/4,800)(19,200bps/38,400)</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Nhiệt độ hoạt động</span></span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">0</span><span style="color: black;">℃<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="color: black;">~ 70</span><span style="color: black;">℃</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Độ ẩm hoạt động</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">10%~90%</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Chống thấm nước</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Yes</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Bộ ph&iacute;m</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Bộ ph&iacute;m 3 &times; 4 cho việc lập tr&igrave;nh hệ thống, nhập password hoặc lựa chon m&atilde; t&aacute;c vụ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Password</span></span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Lập tr&igrave;nh m&atilde; số PIN 4 digits cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Giao diện nối tiếp</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">RS-485 &amp; RS-232</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Serial output</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">1.Kết nối với thiết bị adapter giao diện m&aacute;y in PG-1050B&nbsp; d&agrave;nh cho cổng m&aacute;y in Centronic hoặc kết nối trực tiếp tới<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">serial printer</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">2. Điều khiển DDR (digital door relay) cho việc kiểm so&aacute;t truy nhập an to&agrave;n</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">3. Điều khiển c&aacute;c module t&iacute;n hiệu output Rơle&nbsp;8/24/48/64 cho việc kiểm so&aacute;t thang m&aacute;y</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">4. C&aacute;c chức năng ứng dụng đa dạng được kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Dung lượng Thẻ/Sự Kiện</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">(1) K Series: 1,000 thẻ, 500 sự kiện.</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">(2) L Series: 2,000 thẻ,1,000 sự kiện.</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">(3) M Series: 30,000 thẻ,10,000 sự kiện.</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">(4) N Series: 11,000 thẻ, 32,000 sự kiện</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">(5) P Series: 11,000 thẻ, 8,000 sự kiện</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">(6) X Series: 32,000 thẻ, 32,000 sự kiện</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Chuẩn thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">EM 125KHz / Mifare 13.56MHz(ISO 14443A or ISO 14443B) / HID 125KHz</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Cổng Wiegand 26/34 bits cho bất kỳ loại đầu đọc n&agrave;o</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; width: 131.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Đầu đọc phụ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="415" valign="top" style="border-color: rgb(244, 244, 244) windowtext windowtext rgb(244, 244, 244); border-right-width: 1pt; border-right-style: solid; padding: 0in 5.4pt; width: 311.4pt; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; background-color: transparent;"> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244); margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: black;">Với một hoặc hai cổng t&ugrave;y chọn cho t&iacute;n hiệul Wiegand &nbsp;b&ecirc;n ngo&agrave;i (26/34 bits định nghĩa bởi lệnh) &amp; t&iacute;n hiệu ABA input&nbsp;</span></span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123