CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc vân tay đa chức năng PP-3700

Đầu đọc vân tay đa chức năng PP-3700-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>T&iacute;nh năng</strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Bộ điều khiển cửa hoạt động độc lập, th&ocirc;ng minh &ndash; d&ugrave;ng để chấm c&ocirc;ng</li> <li>Bộ xi xử l&yacute; 8 bit</li> <li>Khả năng nhận biết: 7000 người sử dụng</li> <li>Lưu trữ tới 8000 sự kiện (Events)</li> <li>Tốc độ truyền dẫn: từ 300-115.200 bps, mặc định 4,800bps, kết nối chuẩn 232/422/485 (lựa chọn).</li> <li>Điện &aacute;p 12VDC, 150mA.</li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>Đặc điểm kỹ thuật:<br /> </strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);">&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td width="169" valign="top" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Kiểu m&aacute;y</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-top-width: 1pt; border-top-style: solid; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Chấm c&ocirc;ng bằng v&acirc;n tay</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Số v&acirc;n tay t&iacute;ch hợp</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">7000</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Số lần ghi giao dịch</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">8000</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Kiểu lắp đặt</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Treo tường</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Chức năng</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&bull; In 2m&agrave;u<br /> &bull; Lưu điện<br /> &bull; M&agrave;n h&igrave;nh LCD<br /> &bull; Chu&ocirc;ng b&aacute;o giờ<br /> &bull; B&aacute;o đ&egrave;n v&agrave; &acirc;m thanh khi đọc dữ liệu<br /> &bull; B&aacute;o hết pin.</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Cổng kết nối</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">&bull; M&aacute;y t&iacute;nh<br /> &bull; RS232<br /> &bull; USB<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> &bull; RS-232C<br /> &bull; RS-422</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>K&iacute;ch thước (mm)</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">153 x 85 x 38</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Trọng lượng (g)</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">1500</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Nguồn điện</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">12VDC~100 - 220VAC</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Nhiệt độ l&agrave;m việc</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">-10&deg;C - + 65&deg;C</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Xuất xứ</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: center; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">Đ&agrave;i Loan</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="169" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; border-left-width: 1pt; border-left-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 126.9pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Bảo h&agrave;nh</b></span></span></div> </td> <td width="282" valign="top" style="border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext rgb(240, 240, 240); border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid; padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 211.5pt; border-right-width: 1pt; border-right-style: solid;"> <div style="text-align: center; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;">12 th&aacute;ng</span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123