CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Đầu đọc vân tay T5

Đầu đọc vân tay T5-smartcartd3d.com.vn
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>Đặc điểm:<br /> </strong>T5 l&agrave; thiết bị chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay hoạt động độc lập th&acirc;n thiện với người sử dụng v&agrave; kiểu d&aacute;ng thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp, hiện đại ph&ugrave; hợp với c&aacute;c doanh nghiệp. Thiết bị được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền hệ thống Linux 2.0 v&agrave; hệ thống cảm biến ZK danh tiếng. M&aacute;y c&oacute; thể lưu tới 1500 mẫu v&acirc;n tay v&agrave; lưu lại tới 30.000 lần giao dịch</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Độ ch&iacute;nh x&aacute;c, tin cậy v&agrave; tốc độ nhận dạng v&acirc;n tay được cải tiến, lưu trữ v&agrave; xử l&yacute; cả những v&acirc;n tay mờ trong v&ograve;ng 2 gi&acirc;y</li> <li>Bộ xử l&yacute; b&ecirc;n trong t&iacute;ch hợp modul hoạt động độc lập (ZEM 100) với bộ vi xử l&yacute; Intel 32 bit nhập khẩu từ Mỹ cho ph&eacute;p dễ d&agrave;ng n&acirc;ng cấp v&agrave; tương th&iacute;ch với c&aacute;c hệ thống kh&aacute;c nhau</li> <li>Hỗ trợ chế độ nhận biết g&oacute;c xoay 360 độ, th&acirc;n thiện với người d&ugrave;ng</li> <li>Mắt nhận cải tiến để nhận dạng tốt v&acirc;n tay kể cả trong trường hợp tay ướt</li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong>Đặc điểm kỹ thuật:</strong></p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> <li>Dung lượng v&acirc;n tay: 1500</li> <li>Dung lượng bản ghi : 30000</li> <li>Kết nối m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng RS232, RS485, TCP/IP</li> <li>Tốc độ nhận dạng &lt;=2 gi&acirc;y</li> <li>Tỉ lệ sai số nhận dạng: &lt;=0.0001%</li> <li>Tỉ lệ từ chối &lt;= 1%</li> <li>M&agrave;n h&igrave;nh LCD : 128 x 64 pixel</li> <li>LED: xanh, đỏ</li> <li>Nhiệt độ m&ocirc;i trường l&agrave;m việc: 00C -450C</li> <li>Độ ẩm m&ocirc;i trường l&agrave;m việc 20%-80%</li> <li>Ng&ocirc;n ngữ: Tiếng Anh</li> <li>Phần mềm quản l&yacute; t&ecirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; v&acirc;n tay xuất ra file Excel</li> <li>Xuất xứ: Đ&agrave;i Loan</li> <li>Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng</li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123