CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Mực in chuyên dụng

Mực in chuyên dụng-smartcartd3d.com.vn
<p style="text-align:start"><strong>M&ocirc; tả sản phẩm</strong><br /> &bull; Đồng hồ thạch anh gắn trong.<br /> &bull; C&oacute; bộ cảm biến để nhận biết v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho hệ thống b&aacute;o động khi m&aacute;y bị gỡ tr&aacute;i ph&eacute;p.<br /> &bull; Sử dụng nguồn DC 12V.<br /> &bull; Nhớ được 6.000 dữ kiện thẻ v&agrave; 9.999 truy cập của nh&acirc;n vi&ecirc;n với 32 v&ugrave;ng thời gian.<br /> &bull; Bộ pin c&oacute; thể sử dụng được 10 năm (d&ugrave;ng cho đồng hồ v&agrave; lưu trữ dữ liệu).<br /> &bull; C&oacute; bộ vi xử l&yacute; c&ugrave;ng với CMOS tiết kiệm năng lượng.&nbsp;<br /> &bull; Giao diện RS-232C/RS-422/RS-485, c&oacute; thể kết nối l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm thiết bị đọc thẻ với 1 m&aacute;y vi t&iacute;nh qua bộ điều khiển v&agrave; chuyển đổi t&iacute;n hiệu PCP-832-xx.</p> <p style="text-align:start"><strong>Đặc điểm kỹ thuật</strong></p> <p style="text-align:start">&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; border:medium none"> <tbody> <tr> <td style="background-color:transparent; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Đọc thẻ</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:black black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Thẻ từ chuẩn Lo-Co&amp; Hi-Co</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">M&agrave;n h&igrave;nh</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">Tinh thể lỏng với ma trận 16 x 2 d&ograve;ng, hiển thị ng&agrave;y giờ, số thẻ, c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o hệ thống, v.v...</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">M&atilde; th&ocirc;ng quan</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">C&oacute; thể lập tr&igrave;nh bằng bộ mật m&atilde; 4 k&yacute; số cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">C&agrave;i đặt kiểm so&aacute;t</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">8 ph&iacute;m lựa chọn chức năng v&agrave; 10 chức năng lập tr&igrave;nh hệ thống ẩn.</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Lịch ph&acirc;n c&ocirc;ng</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">144 bộ lịch c&oacute; thể lập tr&igrave;nh (6 bộ lịch cho mỗi giờ)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Nhiệt độ hoạt động</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">-10&deg;C ~ 55&deg;C</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Độ ẩm</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">20%~90% RH, Kh&ocirc;ng đọng sương</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">K&iacute;ch thước</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">156(L)x 123(W)x 42(H)mm</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">C&acirc;n nặng</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">1370g</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Xuất xứ</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Đ&agrave;i Loan</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:153.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(51, 51, 51)">Bảo h&agrave;nh</span></strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:324.9pt"> <div><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">12 th&aacute;ng</span></span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123