CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý-smartcartd3d.com.vn
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="-webkit-text-stroke-width:0px; background-color:rgb(244, 244, 244); border-collapse:collapse; border:medium none; font-family:arial,helvetica,sans-serif; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-indent:0px; text-transform:none; widows:auto; word-spacing:0px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:transparent; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Mật đ&ocirc; từ</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:black black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 300 o.e ~4000 o.e ( LOCO &ndash; HICO)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Chuẩn đọc thẻ</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; ANSI, ISO, ABA , AAMVA, California Driver License</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Card feed</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; Bi-direction, 5-45 IPS for reading and 5-35 IPS for encoding</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Tuổi thọ đầu từ</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 300,000 lần quẹt thẻ (t&ugrave;y chọn 1000,000 lần)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Chuẩn Track</strong></span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; Single (1 or 2 or 3)</span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; Dual (12 or 23)</span></span></div> </td> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; Triple (1 2 3)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Giao diện kết nối</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; PC keyboard emulator(PS2)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Nguồn</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 5V DC &plusmn; 5%</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Ti&ecirc;u thụ nguồn</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 5mA ( kh&ocirc;ng quẹt thẻ ), hoặc 45mA ( đang hoạt động)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Nhiệt độ</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; -15<sup>0</sup>C ~ 55<sup>0</sup>C</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Độ ẩm</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 10 to 90% RH</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>K&iacute;ch thước</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 100(L) x 34(W) x 40(H) mm /&nbsp; 3.94(L) x 1.34(W) x 1.57(H)inch</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Trọng lượng</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp; 167g &plusmn;5%</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Xuất xứ</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp;Đ&agrave;i Loan</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black; width:119.7pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial"><strong>Bảo h&agrave;nh</strong></span></span></div> </td> <td colspan="3" style="background-color:transparent; border-color:rgb(240, 240, 240) black black rgb(240, 240, 240); width:359.1pt"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:arial">&nbsp;12 th&aacute;ng</span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123