CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Máy dập Horizon Evolution

Máy dập Horizon Evolution-smartcartd3d.com.vn
<p>Hệ thống c&aacute; thể h&oacute;a thẻ <strong>Horizon Evolution </strong>C&ocirc;ng suất cao l&agrave; giải ph&aacute;p mở rộng cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng đang t&igrave;m kiếm c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ tập trung, hệ thống được thiết kế đặc biệt nhằm li&ecirc;n kết giữa 3 thị trường&nbsp;ch&iacute;nh &ndash;<strong> ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ T&agrave;i Ch&iacute;nh/EMV</strong>,<strong> ph&aacute;t h&agrave;nh thể Telecom/GSM</strong>, v&agrave; <strong>ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ ID Bảo Mật</strong>. Giải ph&aacute;p ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ tập trung t&iacute;ch hợp t&iacute;nh linh hoạt cho ph&eacute;p c&aacute;c t&ugrave;y biến kh&ocirc;ng&nbsp;cần&nbsp;nối gh&eacute;p giữa c&aacute;c&nbsp;thị&nbsp;trường&nbsp;ch&iacute;nh khi c&aacute;c y&ecirc;u cầu về sản phẩm c&oacute; thay đổi.<br /> &nbsp;</p> <p><strong>T&iacute;nh linh hoạt</strong></p> <p>Khi n&oacute;i đến &ldquo;t&iacute;nh linh hoạt&rdquo; c&oacute; nghĩa ch&uacute;ng ta n&oacute;i đến sự cung ứng linh hoạt cả về phần cứng lẫn phần mềm. Plaftform phần cứng chủ lực của Horizon Evolution kết hợp với c&aacute;c g&oacute;i phần mềm EMV khi ứng dụng hỗ trợ 03 thị trường ch&iacute;nh: thẻ T&agrave;i ch&iacute;nh/EMV, thẻ GMS, Thẻ ID bảo mật. Từ khởi đầu đến ho&agrave;n th&agrave;nh, từ thị trường n&agrave;y đến thị trường kh&aacute;c, NBS lu&ocirc;n thiết kế ra c&aacute;c giải ph&aacute;p hiệu quả kinh tế, độ tin cậy cao, t&ugrave;y biến theo y&ecirc;u cầu nhằm đưa bạn đến bất kỳ nơi đ&acirc;u bạn muốn.&nbsp;</p> <p><strong>Chuyển đổi thị trường, chuyển đổi nhu cầu</strong></p> <p>C&aacute;c thị trường dẫn đầu cho lĩnh vực thẻ th&ocirc;ng minh bao gồm T&agrave;i Ch&iacute;nh/EMV, GMS, ID bảo mật &ndash; Mỗi thị trường đều c&oacute; những y&ecirc;u cầu cụ thể cao về kỹ thuật. C&aacute;c yếu tố c&aacute; thể h&oacute;a thẻ vượt trội &ldquo;CPEs&rdquo; c&oacute; trong hệ thống Horizon Evolution được thiết kế v&agrave; cấu h&igrave;nh nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của mỗi thị trường cụ thể, v&agrave; cung cấp khả năng được cấu h&igrave;nh lại kh&ocirc;ng cần nối gh&eacute;p trong trường hợp khi c&aacute;c nhu cầu thay đổi theo thời gian</p> <p><strong>Chi ph&iacute; sở hữu l&agrave; điểm then chốt</strong></p> <p>Hệ thống đầy đủ c&aacute;c module t&ugrave;y biến được chứng minh l&agrave; c&oacute; chi ph&iacute; sở hữu rẻ nhất v&agrave; c&oacute; độ tin cậy cao nhất trong lĩnh vực sản xuất thẻ, đem lại chi ph&iacute; thấp nhất cho c&aacute;c giải ph&aacute;p thẻ trong thị trường hiện nay. Horizon Evolution l&agrave; giải ph&aacute;p l&yacute; tưởng &ldquo;tất cả trong một&rdquo; cho việc ph&aacute;t h&agrave;nh Thẻ Th&ocirc;ng Minh tốc độ cao. Việc mua từng hệ thống Thẻ Th&ocirc;ng Minh để đ&aacute;p ứng cho một thị trường T&agrave;i Ch&iacute;nh/EMV hoặc mua hệ thống kh&aacute;c d&agrave;nh cho thị trường ID bảo mật, hoặc chỉ giới hạn ở thị trường GMS nay kh&ocirc;ng c&ograve;n tồn tại nữa. NBS đ&atilde; thiết kế hệ thống Horizon Evolution với đầy đủ c&aacute;c module mở rộng nhằm ph&aacute;t triển c&ugrave;ng bạn khi c&aacute;c nhu cầu của bạn cần được thay đổi. Horizon Evolution l&agrave; một hệ thống hiệu quả kinh tế được thiết kế nhằm trở th&agrave;nh c&aacute;c giải ph&aacute;p&nbsp;đem lại&nbsp;lợi nhuận.</p> <p><strong>A. CẤU TẠO</strong></p> <p><strong>M&aacute;y Horizon c&oacute; c&aacute;c module sau:</strong></p> <p>- M&agrave;n h&igrave;nh v&agrave; case CPU<br /> - Hộc đựng thẻ đầu v&agrave;o<br /> - Module code từ<br /> - Module in thẻ- mặt trước <br /> - Module in thẻ - mặt sau<br /> - Module code chip<br /> - Module dập 1<br /> - Module dập 2<br /> - Module phủ thẻ<br /> - Hộc đựng thẻ đầu ra</p> <p><br /> <strong>B. CHỨC NĂNG TỪNG MODULE:</strong></p> <p><strong>1. M&agrave;n h&igrave;nh v&agrave; Case:</strong></p> <ul> <li>M&agrave;n h&igrave;nh đi k&egrave;m m&aacute;y Horizon: LCD 15 inches</li> <li>PC đi k&egrave;m , c&agrave;i sẵn phần mềm dập thẻ SmartSys (phi&ecirc;n bản cho Horizon)</li> <li>T&iacute;ch hợp sẵn Arcnet card để code thẻ chip. Việc code thẻ chip sẽ được tiến h&agrave;nh với dập thẻ , được điều khiển tr&ecirc;n c&ugrave;ng một m&aacute;y t&iacute;nh m&agrave; kh&ocirc;ng phải t&aacute;ch l&agrave;m 02 m&aacute;y như trước đ&acirc;y.</li> </ul> <p><strong>2. Module đầu v&agrave;o thẻ:</strong></p> <ul> <li>Horizon c&oacute; 2 hộc đựng thẻ đầu v&agrave;o: Mỗi hộc đựng được 250 thẻ.</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>3. Module code từ:</strong></p> <ul> <li>Code 3 track chuẩn ISO, 3000 hoặc 2750 Oe, JIS A, B hoặc C (600 Oe),</li> <li>C&oacute; chức năng Read back (đọc dữ liệu từ dải từ rồi dập ch&igrave;m hoặc dập nổi l&ecirc;n thẻ).</li> </ul> <p><strong>4. Module code chip (Contact Smart Card ): </strong></p> <ul> <li>Module code chip c&oacute; tối đa 10 trạm code (10 đầu code chip hoạt động c&ugrave;ng l&uacute;c).</li> <li>C&oacute; thể code tối đa 1000 thẻ/giờ.</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>5. Module in thẻ mặt trước (Mono hoặc m&agrave;u):</strong></p> <ul> <li>Đầu in 300 dpi (11.8 dots/mm),</li> <li>In text, logo, h&igrave;nh, barcode&hellip;</li> <li>Tốc độ tối đa 1200 thẻ/giờ cho in một m&agrave;u, 200-350-450-550 thẻ/giờ cho in 4 m&agrave;u .</li> <li>In text chỉ hỗ trợ font chuẩn của Windows (True type fonts)</li> </ul> <p><strong>6. Module in thẻ (mono hoặc m&agrave;u) mặt sau:</strong></p> <ul> <li>Đầu in 300 dpi (11.8 dots/mm),</li> <li>In text, logo, h&igrave;nh, barcode&hellip;</li> <li>Tốc độ tối đa 1200 thẻ/giờ cho in một m&agrave;u, 200-350-450-550 thẻ/giờ cho in 4 m&agrave;u .</li> <li>In text chỉ hỗ trợ font chuẩn của Windows (True type fonts).&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;<strong>7. Module dập thẻ:</strong></p> <ul> <li>Tốc độ tối đa 1100 thẻ/giờ với 03 module dập c&ugrave;ng l&uacute;c.</li> <li>Dập ch&igrave;m mặt trước v&agrave; sau</li> <li>Bộ font gồm 110 k&yacute; tự</li> <li>Dập tối đa 11 d&ograve;ng tr&ecirc;n thẻ</li> </ul> <p><strong>8. Module phủ thẻ:</strong></p> <ul> <li>Tốc độ tối đa 1200 thẻ/giờ</li> <li>Phủ tr&agrave;n lề 11 h&agrave;ng tr&ecirc;n thẻ</li> <li>Sensor b&aacute;o hết ribbon</li> <li>Gắn được ribbon 300 m</li> <li>Điều chỉnh được nhiệt độ</li> </ul> <p><br /> <strong>&nbsp;9. Module in nh&atilde;n l&ecirc;n thẻ (Card Labeler):</strong></p> <ul> <li>K&iacute;ch thước nh&atilde;n: 3.8&rdquo; x 2&rdquo; tới 1&rdquo; x 3&rdquo;</li> <li>Ứng dụng in phủ c&agrave;o, in chống giả mạo thẻ, &hellip;</li> </ul> <p><strong>10. Module phủ thẻ:</strong></p> <ul> <li>Chứa được 500 thẻ dập nổi</li> <li>C&oacute; thể gh&eacute;p th&ecirc;m 2 hộc chứa thẻ nữa</li> <li>C&oacute; sensor b&aacute;o đầy thẻ</li> <li>C&oacute; thể linh hoạt chọn khay ra thẻ cho từng loại thẻ kh&aacute;c nhau</li> </ul> <p><strong>II. KẾT NỐI C&Aacute;C MODULE VỚI NHAU</strong></p> <ol> <li>C&aacute;c module được lắp đặt tr&ecirc;n một khung kim loại d&agrave;i, c&oacute; r&atilde;nh dẫn thẻ để bảo đảm thẻ đi th&ocirc;ng suốt từ hộc để thẻ đầu v&agrave;o đến hộc ra thẻ.</li> <li>Mỗi module đều c&oacute; board nguồn v&agrave; board điều khiển ri&ecirc;ng</li> <li>C&aacute;c module kết nối với nhau bằng h&igrave;nh thức gắn nối tiếp: c&aacute;c board nguồn v&agrave; board điều khiển trong mỗi module được lấy từ module trước đ&oacute;.</li> <li>Việc gắn th&ecirc;m (hay th&aacute;o bớt) từng module thực hiện dễ d&agrave;ng bằng c&aacute;ch :Gắn module v&agrave;o th&acirc;n m&aacute;y (tr&ecirc;n khung kim loại), bắt ốc cố định module. Sau đ&oacute; cắm d&acirc;y nguồn v&agrave; d&acirc;y điều khiển v&agrave;o module (lấy từ module trước đ&oacute;). Cuối c&ugrave;ng v&agrave;o phần mềm (SmartSys) khai b&aacute;o (add) th&ecirc;m module vừa gắn.Nếu gỡ bớt module th&igrave; sau đ&oacute; remove cả module trong phần mềm.</li> </ol> <p><strong>III. NGUY&Ecirc;N TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA C&Aacute;C MODULE:</strong></p> <p>Thẻ từ hộc chứa thẻ ở đầu v&agrave;o, đi qua trạm code từ, qua trạm in, tiếp đến trạm dập (2 m&acirc;m k&yacute; tự chạy c&ugrave;ng l&uacute;c), qua trạm code chip, qua trạm phủ, cuối c&ugrave;ng ra hộc đựng thẻ th&agrave;nh phẩm; thẻ lỗi được nhả ra ở khay thẻ lỗi.</p>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123