CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

Máy in thẻ Datacard RP90 PLUS E

Máy in thẻ Datacard RP90 PLUS E-smartcartd3d.com.vn
<div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Độ bền cao</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;M&aacute;y in Datacard RP 90 Plus E in tr&ecirc;n film truyền nhiệt, sau đ&oacute; film được gắn l&ecirc;n bề mặt thẻ. C&ocirc;ng nghệ mới n&agrave;y gi&uacute;p tạo ra lớp bảo vệ th&ocirc;ng tin in. N&oacute; c&ograve;n cho ph&eacute;p bạn in ảnh chất lượng cao tr&ecirc;n nhiều bề mặt thẻ kh&aacute;c nhau đem lại độ bền cao hơn so với thẻ truyền thống.</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>T&iacute;nh linh hoạt</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">M&aacute;y in Datacard RP 90 Plus E l&agrave; thiết bị l&yacute; tưởng cho việc ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ th&ocirc;ng minh tiếp x&uacute;c, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c, thẻ proximity hoặc thẻ giao diện đ&ocirc;i. M&aacute;y c&oacute; khả năng in ngay l&ecirc;n cạnh của chip th&ocirc;ng minh hoặc in trực tiếp l&ecirc;n chip đ&atilde; được gắn l&ecirc;n thẻ. C&ocirc;ng nghệ in truyền nhiệt c&ograve;n mang lại chất lượng ảnh sắc n&eacute;t, sống động c&ugrave;ng với lớp phủ bảo vệ thẻ. &nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Bảo mật cao</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">Tăng cường bảo mật v&agrave; cải thiện tuổi thọ của thẻ với thiết bị c&aacute;n m&agrave;ng thẻ Datacard RL90 với khả năng&nbsp;d&aacute;n lớp m&agrave;ng laminate v&agrave; lớp phủ l&ecirc;n thẻ. T&iacute;nh năng Security Erase gi&uacute;p x&oacute;a th&ocirc;ng tin được in tr&ecirc;n Ribbon nhằm bảo mật th&ocirc;ng tin khỏi việc sao ch&eacute;p hoặc đ&aacute;nh cắp</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong>T&iacute;nh năng chuẩn</strong></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>&nbsp;</b></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Khả năng in</b></div> <ul> <li>In một mặt hoặc in hai mặt</li> <li>In tr&agrave;n lề thẻ</li> <li>In ảnh m&agrave;u hoặc in trắng đen</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Phương ph&aacute;p in</b></div> <ul> <li>In truyền nhiệt nhuộm thăng hoa</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Khả năng kết nối</b></div> <ul> <li>Kết nối USB 2.0 v&agrave; Ethernet</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Hệ điều h&agrave;nh</b></div> <ul> <li>Hỗ trợ window 2000, XP v&agrave; Vista</li> <li>C&oacute; thể c&agrave;i đặt đến 7 m&aacute;y tr&ecirc;n một PC</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Khả năng chứa thẻ</b></div> <ul> <li>Hộc chứa thẻ đầu v&agrave;o: 300 thẻ</li> <li>Hộc chứa thẻ đầu ra: 100 thẻ</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>T&iacute;nh năng bảo mật</b></div> <ul> <li>IPSEC</li> <li>&nbsp;Security Erase</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><b>Chi tiết kỹ thuật</b></div> <ul> <li>K&iacute;ch cỡ: 347mm (d&agrave;i) x 343mm (rộng) x 381mm (cao)</li> </ul> <ul> <li>Trọng lượng: 22Kg</li> </ul> <ul> <li>Độ ph&acirc;n giải in: 300 dpi</li> </ul> <ul> <li>Tốc độ in</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 100 thẻ/giờ (in m&agrave;u, một mặt)</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ 50 thẻ/giờ (in m&agrave;u, hai mặt)</div> <ul> <li>Loại thẻ chấp nhận</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp;ISO ID-1/CR-80 size</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ PVC, ABS, PET, PET-G, Polycarbonate</div> <ul> <li>Bề d&agrave;y thẻ chấp nhận</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 25mm &ndash; 76mm</div> <ul> <li>Nhiệt độ vận h&agrave;nh</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 60&deg; -86&deg; F (15&deg; - 30&deg;C)</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 35 &ndash; 70% độ ẩm</div> <ul> <li>Nguồn điện</li> </ul> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 100/120V. 50/60 Hz</div> <div style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; 220/240V. 50/60 Hz</div>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123