CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

NBS Javelin J200 series

NBS Javelin J200 series-smartcartd3d.com.vn
<p>D&ograve;ng m&aacute;y in thẻ Javelin J200 series của h&atilde;ng NBS c&oacute; hai loại kh&aacute;c nhau &ndash;J200i v&agrave; J230i. C&oacute; thể lựa chọn hộc nạp đa thẻ hoặc hộc nạp đơn thẻ tự động cho việc in đa m&agrave;u hoặc in đơn m&agrave;u. Với t&iacute;nh năng đ&aacute;ng tin cậy, thiết kế gọn v&agrave; dễ sử dụng, d&ograve;ng m&aacute;y in J200 cho ra đời những sản phẩm thẻ nổi trội với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp. Hỗ trợ c&aacute;c t&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a, d&ograve;ng m&aacute;y in thẻ J200i v&agrave; J230i l&agrave; giải ph&aacute;p hiệu quả kinh tế cho việc ph&aacute;t h&agrave;nh thẻ khối lượng nhỏ, đ&aacute;p ứng việc in thẻ theo y&ecirc;u cầu</p> <p><strong>1. T&iacute;nh năng</strong></p> <p><strong>Thiết kế gọn v&agrave; linh hoạt</strong></p> <ul> <li>Ch&acirc;n m&aacute;y nhỏ dễ d&agrave;ng đặt ở bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o</li> <li>In đơn m&agrave;u hoặc đa m&agrave;u</li> </ul> <p><strong>T&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a v&agrave; mạng</strong></p> <ul> <li>M&atilde; h&oacute;a dải từ 3 tracks (Hico/Loco)</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ tiếp x&uacute;c v&agrave; phi tiếp x&uacute;c (tr&ecirc;n cả 02 loại m&aacute;y in)</li> <li>Kết nối Ethernet 10/100 cho mạng m&aacute;y in</li> </ul> <p><strong>Dễ sử dung</strong></p> <ul> <li>C&agrave;i đặt USB cơ chế &ldquo; plug and play&rdquo; th&acirc;n thiện với người sử dụng</li> <li>M&agrave;n h&igrave;nh LCD hiển thị t&igrave;nh trạng m&aacute;y in v&agrave; chẩn đo&aacute;n</li> <li>Dễ d&agrave;ng thay ribbon v&agrave; đầu in nhiệt</li> <li>Bảo vệ RFID ribbon</li> <li>Hộc nạp thẻ đơn kiểu ATM</li> </ul> <p><strong>2. Đặc điểm kỹ thuật</strong></p> <p><strong>Chi tiết in<br /> </strong></p> <ul> <li>Phương ph&aacute;p in: in nhiệt (đơn m&agrave;u), in nhuộm thăng hoa (đa m&agrave;u)</li> <li>Tốc độ in: 04 gi&acirc;y/thẻcho&nbsp;thẻ nhiều m&agrave;u; 26gi&acirc;y/thẻ cho một mặt m&agrave;u (YMCKO)</li> <li>Cơ chế in: in một mặt</li> <li>Dung lượng bộ nhớ: 16MB, 16.7 triệu m&agrave;u</li> <li>Độ ph&acirc;n giải: 300dpi</li> <li>Dễ d&agrave;ng th&aacute;o lắp ruy-băng</li> </ul> <p><strong>Phương ph&aacute;p nạp thẻ</strong></p> <ul> <li>Nạp từng thẻ</li> <li>Hộp đầu v&agrave;o chứa 100 thẻ</li> <li>Hộp đầu ra chứa 70 thẻ</li> </ul> <p><strong>Đặc điểm kh&aacute;c</strong></p> <ul> <li>In m&atilde; vạch: Code 39, 128 B&amp;C, EAN 13&hellip;</li> <li>Fonts: Fonts loại chuẩn</li> <li>CPU: 32 bit processor</li> <li>RAM: 16 MB</li> <li>Cổng giao tiếp:: USB2.0, RS-232C (t&ugrave;y chọn)</li> <li>Printer Driver : Hỗ trợ hệ điều h&agrave;nhWindows 2000, XP, Vista<br /> &nbsp;</li> </ul> <p><strong>Chi tiết thẻ sử dụng</strong></p> <ul> <li>Chất liệu: 100% nhựa PVC ti&ecirc;u chuẩn ISO CR-80-ISO 7810</li> <li>K&iacute;ch thước: 54mm x 86mm</li> <li>Độ d&agrave;y thẻ: 0.2 mm - 1.2mm&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Chi tiết mực in (Ribbon)&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Sử dụng ruy-băng kỹ thuật ch&iacute;nh h&atilde;ng I-series</li> <li>In một m&agrave;u: 1000 thẻ/cuộn</li> <li>In nhiều m&agrave;u YMCKO: 200 thẻ /cuộn</li> </ul> <p><strong>T&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a</strong></p> <ul> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ từ: ISO 7811 (track 1,2,3) Hico/Loco</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ tiếp x&uacute;c (IC): ISO 7816, EMV, PC/SC</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ SIM Mobile: Mặc định, ISO 7816</li> <li>M&atilde; h&oacute;a thẻ chip phi tiếp x&uacute;c (RF): Mifare 14443A, B ISO 15693</li> </ul> <p><strong>Mạng (t&ugrave;y chọn)</strong></p> <ul> <li>Ethernet TCP/IP: Ethernet 10/100 Mbps&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Nhiệt độ</strong></p> <ul> <li>Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50&deg;C / 32 ~ 122&deg;F, 20 ~ 90% RH</li> <li>Nhiệt độ lưu trữ: -25 ~ 70&deg;C / -13 ~ 158&deg;F</li> </ul> <p><strong>Nguồn điện:</strong></p> <ul> <li>Adpater: input: 100V ~ 250V, 50/60Hz, output: DC 24V</li> </ul> <p><strong>K&iacute;ch thước: </strong></p> <p>&nbsp; J200i</p> <ul> <li>K&iacute;ch thước: 192 mm(W) x 292 mm (L) x 196 mm(H)</li> <li>Trọng Lượng: 4.5kg</li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong> J230i</p> <ul> <li>K&iacute;ch thước: 192mm(W) x 403mm(L) x 202mm(H)</li> <li>Trọng Lượng: 5.5kg</li> <li>Xuất xứ: Mỹ</li> <li>Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng. </li> </ul>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123