CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM

NBS Javelin J800i - Máy In Truyền Nhiệt

NBS Javelin J800i - Máy In Truyền Nhiệt-smartcartd3d.com.vn
<div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">M&aacute;y in J800i cho ra thẻ ID với chất lượng h&igrave;nh ảnh cao nhất. Bằng việc in ảnh ngược tr&ecirc;n mặt dưới của film truyền nhiệt, sau đ&oacute; l&agrave;m n&oacute;ng chảy film l&ecirc;n bề mặt thẻ, m&aacute;y in truyền nhiệt Javelin J800i tạo n&ecirc;n chất lượng ảnh tr&ocirc;ng giống một bức ảnh nhẵn b&oacute;ng sắc n&eacute;t hơn l&agrave; một chiếc thẻ ID th&ocirc;ng thường. </span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Việc in l&ecirc;n film thay v&igrave; in trực tiếp l&ecirc;n thẻ c&oacute; nghĩa rằng bề mặt kh&ocirc;ng nhẵn b&oacute;ng của thẻ kh&ocirc;ng l&agrave;m tổn hại đến chất lượng ảnh. M&aacute;y in Javelin J800i c&oacute; thể in tới cạnh của c&aacute;c điểm tiếp x&uacute;c smart chip, v&agrave; in tr&agrave;n lề thẻ. </span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Javelin J800i l&agrave; d&ograve;ng m&aacute;y in c&oacute; độ tin cậy đ&aacute;ng kinh ngạc, giảm thiểu thời gian chết của m&aacute;y. Bởi v&igrave; đầu in kh&ocirc;ng bao giờ tiếp x&uacute;c với bề mặt thẻ n&ecirc;n kh&ocirc;ng bao giờ bị hỏng trong qu&aacute; tr&igrave;nh in. </span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Bằng c&ocirc;ng nghệ in truyền nhiệt, thẻ được sản xuất c&oacute; độ bền v&agrave; bảo mật hơn so với c&aacute;c loại thẻ kh&aacute;c. Thẻ c&oacute; thể chống lại sự hao m&ograve;n v&agrave; hư hỏng nhờ v&agrave;o việc đặt một lớp film truyền nhiệt c&oacute; độ bền cao v&agrave;o giữa ảnh thẻ với phần b&ecirc;n ngo&agrave;i thẻ. Thẻ c&ograve;n l&agrave; loại thẻ chống giả - nếu kẻ gian cố th&aacute;o rời lớp film ra th&igrave; ảnh thẻ sẽ bị hủy. </span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Đặc tả kỹ thuật</span></span></strong></div> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none"> <tbody> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Phương ph&aacute;p in</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">In nhuộm thăng hoa/In truyền nhiệt</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Độ ph&acirc;n giải</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">300 dpi (118 dots/mm)</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><strong>M&agrave;u sắc</strong></span></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">L&ecirc;n đến 16.7 triệu m&agrave;u/256 shades per pixel</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">T&ugrave;y chọn ribbon</span></span></strong></div> </td> <td width="228" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Full-color, YMC*, in 750 thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Full-color with resin black, YMCK*, in 500 thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Full-color with two resin black panels, YMCKK*, in 500 thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="235" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 2.45in; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Full-color with resin black and heat seal panel d&agrave;nh cho những bề mặt kh&oacute; in, YMCKH*, in 500 thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Full-color with fluorescing and resin black, YMCFK*, in 500 thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Resin black, K,&nbsp;in 3000 thẻ</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">T&ugrave;y chọn HDP Film</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;<span style="color: #231f20">&bull; Trong suốt (in 1,500 thẻ) &bull; Holographic chuẩn (in 500 thẻ) &bull; Holographic t&ugrave;y biến, đơn h&agrave;ng đặc biệt (in 500 thẻ)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">T&ugrave;y chọn lớp phủ Overlaminate </span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Thermal Transfer Overlaminate, .d&agrave;y 25 mil, in 500 thẻ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; CR-80 patch size laminates (d&agrave;y 1.0 mil)</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">C&oacute; sẵn c&aacute;c loại overlaminates dạng trong suốt, dạng holographic chuẩn hoặc dạng holographic t&ugrave;y biến d&agrave;y 0.6 mil (đơn h&agrave;ng đặc biệt)</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><strong><span style="font-family: Arial">Tốc độ in</span></strong></span></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">Batch Mode:</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 26 gi&acirc;y mỗi thẻ / 138 thẻ mỗi giờ&nbsp;(YMC in truyền nhiệt)*</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 32 gi&acirc;y mỗi thẻ / 113 thẻ mỗi giờ&nbsp;(YMCK in truyền nhiệt)*</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 47 gi&acirc;y mỗi thẻ / 77 thẻ mỗi giờ (YMCKK in truyền nhiệt)*</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 37 gi&acirc;y mỗi thẻ / 97 thẻ mỗi giờ (YMCK in truyền nhiệt v&agrave; in 02 mặt, phủ lamination c&ugrave;ng l&uacute;c)*</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 55 gi&acirc;y mỗi thẻ / 65 thẻ mỗi giờ (YMCKK in truyền nhiệt v&agrave; in 02 mặt, phủ lamination c&ugrave;ng l&uacute;c)*</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">K&iacute;ch cỡ thẻ chuẩn chấp nhận</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">CR-80 (3.370&rdquo;L x 2.125&rdquo;W / 85.6mmL x 54mmW)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Phạm vi in</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">In tr&agrave;n lề tr&ecirc;n thẻ chuẩn CR-80 </span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Độ d&agrave;y thẻ chuẩn chấp nhận</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Chỉ in: .030&rdquo; (30 mil) to .050&rdquo; (50 mil) / .762mm to 1.27mm</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; In/ Phủ Lamination: .030&rdquo; (30 mil) to .050&rdquo; (50 mil) / .762mm to 1.27mm</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Loại thẻ chấp nhận</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">ABS, Laminated PVC, PET, PETG, proximity, smart and mag stripe cards, optical memory cards</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">Lưu &yacute;: Kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng thẻ ABS v&agrave; PVC trong Module phủ Lamination.***</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Hộc nạp thẻ đầu v&agrave;o</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">100&nbsp;thẻ (.030&rdquo; / .762mm)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Hộc nạp thẻ đầu ra</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">200&nbsp;thẻ (.030&rdquo; / .762mm)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Cuộn lau thẻ</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">Cuộn lau thẻ c&oacute; thể thay thế (đ&atilde; bao gồm ribbon in)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Bộ nhớ</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">16MB RAM</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">M&agrave;n h&igrave;nh</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">Th&acirc;n thiện với người sử dung , Bảng điều khiển LCD</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Hệ điều h&agrave;nh</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">Windows&reg; 2000 / XP / Server 2003 / Vista (32 &amp; 64 bit) / 7 (32 &amp; 64 bit); Mac OS X v10.4 / v10.5; and Linux****</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Kết nối USB 2.0</span></span></strong></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">T&ugrave;y chọn m&atilde; h&oacute;a</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull;&nbsp;M&atilde; h&oacute;a từ, dual high- and low-coercivity, Tracks 1, 2 and 3</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; M&atilde; h&oacute;a Contactless Smart Card (HID iCLASS and MIFARE)</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; M&atilde; h&oacute;a Contact Smart Card đọc v&agrave; ghi v&agrave;o tất cả c&aacute;c loại thẻ Memory cards v&agrave; thẻ vi xử l&yacute; smart cards chuẩn ISO7816-1/2/3/4 (T=0, T=1) cũng như thẻ synchronous cards</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Giao diện</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">USB 2.0 (tốc độ cao) v&agrave; Ethernet với print server b&ecirc;n trong </span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Y&ecirc;u cầu hệ thống</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; x86 based PC or compatible, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista or Windows 7, 500MHz com pu t e r w i t h 256MB of RAM or higher, 500MB free hard disk space or higher</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Nhiệt độ hoạt động</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">65&deg; to 90&deg; F / 18&deg; to 32&deg; C</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Nguồn cấp</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">100-240 VAC, 3.3 A</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Độ ẩm</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">20 - 80% kh&ocirc;ng đọng sương</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">K&iacute;ch cỡ</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 11.50&rdquo;H x 12.25&rdquo;W x 9.25&rdquo;D / 292mmH x 313mmW x 235mmD (kh&ocirc;ng bao gồm Module phủ Lamination v&agrave; Module in 02 mặt)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Trọng lượng</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; 16 lbs. / 7.3 kg. (kh&ocirc;ng bao gồm Module phủ Lamination v&agrave; Module in 02 mặt)</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><b><span style="color: #231f20">Agency Listings</span></b></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Safety: UL 60950, CSA C2.2 No 60950, CB report (EN 60950), and CE mark</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; EMC: FCC Part15 Class A, EN 55022: 1998 Class A, CRC c1374, EN 61000-3-2: 2000,EN 61000-3-2: 1995, EN 55024: 1998, CE mark, and CCC mark</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Nguồn cấp</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">100-240 VAC, 3.8A</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Tần số cấp </span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">50 Hz / 60 Hz</span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">Bảo h&agrave;nh</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; M&aacute;y in &ndash; 02 năm</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: white">&bull; </span><span style="color: #231f20">Đầu in &ndash; Suốt đời; Kh&ocirc;ng giới hạn số lần pass </span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 95.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">T&ugrave;y chọn</span></span></strong></div> </td> <td width="463" valign="top" colspan="2" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 347.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in"> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Module phủ thẻ &ndash; 01 mặt hoặc 02 mặt (c&ugrave;ng l&uacute;c)***</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; M&atilde; h&oacute;a Smart card (contact/contactless)</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; M&atilde; h&oacute;a dải từ</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; In 02 mặt</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Bộ kh&oacute;a hộc mực v&agrave; kh&oacute;a cửa</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Secure Proprietary Javelin-encoded Consumables</span></span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial"><span style="color: #231f20">&bull; Bảo mật t&ugrave;y biến </span></span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></div>
Khách hàng tiêu biểu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCARD3D VIỆT NAM
Địa chỉ: 306, E4, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điên thoại: 0974894444 - Fax: 0974894444 - Hotline: 0974 89 4444 / 0911 79 5678

Copyright © Shopping123