Thiết bị phát hành thẻ

EMV là tên kết hợp 3 chữ cái đầu tiên của 3 tổ chức phát hành thẻ châu Âu hàng đầu thế giới: Europay, MasterCard, Visa. Cả 3 tổ chức thẻ thống nhất đưa ra đặc tả kỹ thuật được gọi là “EMV Card Specification” nhằm tạo nền tảng chung đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống thẻ trên toàn thế giới.

Gọi ngay